ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
(редакція №1 від 18 вересня 2020р.)

м. Стрий Львівської області

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБЕКС ПОСТ» (надалі – ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ») керуючись нормами «Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень» (надалі – «Положення»), що затверджене наказом Державної митної служби України №680/108 ДМСУ від 27.10.1999р. зі змінами та доповненнями з метою врегулювання правовідносин між ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» та отримувачами міжнародних поштових відправлень (надалі – «Адресат МПВ»), що стосуються справляння митних платежів при митному оформлені товарів та інших предметів, які переміщуються в міжнародних поштових відправленнях, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, які є отримувачами міжнародних поштових відправлень укласти цей договір публічної оферти (надалі – «Договір») на нижчезазначених умовах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Адресата МПВ на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.
1.2. Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору доручення.
1.3. Адресат МПВ не може запропонувати свої умови Договору. Договір розміщено на сайті ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» за наступним посиланням: http://globexpost.com/oferta (надалі – «Сайт»), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору.
1.4. Моментом повного та безумовного акцепту (прийняття) умов цього Договору Адресатом МПВ вважається факт оплати Адресатом МПВ суми нарахованої посадовими особами митниці митних платежів, а саме зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ».

2.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Для цілей цього Договору, якщо контекст не вимагає іншого, нижчезазначені терміни мають наступні значення:
2.1.1. МПВ - міжнародні поштові відправлення, упаковані й оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку.
2.1.2. Адресат МПВ – фізична особа, якій адресується МПВ.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. За цим Договором Адресат МПВ перераховує на рахунок ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» належні суми платежів в порядку встановленому Положенням, які підлягають сплаті отримувачами МПВ відповідно до чинного законодавства України, а ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» перераховує отримані від Адресата МПВ суми митних платежів на визначений митницею розрахунковий рахунок.

4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ОПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІ
4.1. Нарахування та справляння платежів при митному оформленні товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюється згідно із вимогами чинного законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» має право:
5.1.1. В односторонньому порядку призупинити виконання умов цього договору у випадку порушення Адресатом умов цього договору.
5.2. ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» зобов’язаний:
5.2.1. Суми митних платежів, що отримані від Адресатів МПВ на користь митниці, перерахувати на розрахунковий рахунок митниці на підставі укладеного з митницею окремого договору.
5.3. Адресат МПВ має право:
5.3.1. Вимагати від ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» виконання умов даного Договору.
5.4. Адресат зобов’язаний:
5.4.1.Оплатити митні платежі згідно вимог та у порядку, що визначений цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.2. ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» не несе відповідальність за:
6.2.1. Нараховані посадовими особами митниці митні платежі.
6.2.2. За правильність здійсненої Адресатом МПВ оплати митних платежів.
6.2.3. За протиправні чи незаконні дії, здійснені Адресатом МПВ з допомогою доступу до мережі Інтернет.
6.2.4. За затримку чи перебої в наданні послуг згідно даного договору, які відбуваються по причинам, що знаходяться поза сферою його контролю та компетенції.
6.2.5. За передачу Адресатом своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреса, логіна та паролю, тощо, третім особам.
6.3. Адресат, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, надану його діями (особисто, навіть якщо під його мережевими ідентифікаторами находилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або принципам моральності.
6.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного договору маються на увазі події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають чи об’єктивно заважають виконанню даного договору, настання яких Сторони не могли передбачити и запобігти розумними способами.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір шляхом публікації нової редакції Договору на власному Сайті.
7.2. Адресат МПВ несе відповідальність за достовірність вказаної при оформлені митного платежу інформації. При цьому, здійснюючи акцепт Адресат МПВ надає ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
7.3. Оплата Адресатом МПВ митних платежів означає повну згоду Адресата з умовами даного договору (публічної оферти).
7.4. Використання Інтернет-ресурсу для здійснення митних платежів Адресатом МПВ є безкоштовним, не враховуючи комісію банку.
7.5. Інформація, надана Адресатом МПВ є конфіденційною. ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» використовує інформацію про Адресата МПВ виключно в цілях обробки митних платежів, та відправки їх на рахунок Митниці.
7.6. Сторони прикладають максимум зусиль для рішення будь-яких суперечок виключно шляхом переговорів.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
8.1. У разі помилково або надміру сплачених платежів, Адресат МПВ має право звернутися до ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» або митниці з метою врегулювання питання повернення помилково або надміру сплачених митних платежів у відповідності до вимог чинного законодавства України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір набуває чинності з моменту зарахування суми митних платежів Адресатом МПВ на рахунок ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» та діє до повного виконання сторонами зобов’язань за цим договором.
9.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного перерахування митних платежів ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» на рахунок митниці, шляхом повернення грошових коштів для Адресата МПВ у разі наявних неврегульованих претензій та спорів між Адресатом МПВ та митницею щодо сум нарахованих платежів.
9.3. ТОВ «ГЛОБЕКС ПОСТ» має право в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі порушення Адресатом МПВ будь-якої умови цього Договору.